ЖОҢҒАР АЛАТАУЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҰЛТТЫҚ ТАБИҒИ ПАРКІ

ЖОНГАР-АЛАТАУСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ ПАРК Zhongar-Alatau State National Natural Park

Составляет договора на вывоз твердых бытовых и опасных отходов с территории национального парка и осуществляет контроль за своевременным вывозом. Проводит и ведет руководство ревизией за соблюдением норм экологической безопасности на территории Жонгар-Алатауского ГНПП. Составляет отчетность установленной формы о выполнении мероприятий по охране окружающей среды, подготавливает проекты ОВОС, получает разрешения на эмиссии. Составление и сдача отчета 2-ТП и 4-ОС. Сдачи квартальных отчетов деклараций по эмиссиям загрязняющих веществ в окружающую среду. Проверяет протоколы и иную документацию о нарушениях норм экологической безопасности и природоохранного законодательства. Систематически контролирует соблюдение установленных норм экологической безопасности, режима охраны, правил рубок леса, побочного пользования, пожарной безопасности и санитарных правил, экологического законодательства. Осуществляет контроль за состоянием норм и нормативов вредных выбросов и загрязняющих веществ в атмосферу, почву и водную среду Жонгар Алатауского ГНПП.

Инженер эколог-Унербекова Меруерт Сериковна

Ұлттық парк аумағынан қатты тұрмыстық және қауіпті қалдықтарды шығаруға келісім-шарт жасайды және уақытылы шығаруға бақылау жасайды. Жоңғар Алатауы МҰТП аумағында экологиялық қауіпсіздік нормаларының сақталуына тексеру жүргізеді. Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралардың орындалуы туралы белгіленген нысандағы есептілікті жасайды, ҚОӘБ жобаларын дайындайды, эмиссияға рұқсат алады. 2-ТП және 4-ОС есебін жасау және тапсыру. Қоршаған ортаға ластаушы заттардың эмиссиялары бойынша декларациялардың тоқсандық есептерін тапсырады. Экологиялық қауіпсіздік нормаларының және табиғат қорғау заңнамасының бұзылуы туралы хаттамаларды және өзге де құжаттаманы тексереді. Белгіленген экологиялық қауіпсіздік нормаларының, күзет режимінің, ағаш кесу, жанама пайдалану ережелерінің, өрт қауіпсіздігі мен санитарлық ережелердің, экологиялық заңнаманың сақталуын жүйелі түрде бақылайды. Жоңғар МҰТП-нің атмосфераға, топыраққа және су ортасына зиянды шығарындылар мен ластаушы заттардың нормалары мен нормативтерінің жай-күйін бақылауды жүзеге асырады.