ЖОҢҒАР АЛАТАУЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҰЛТТЫҚ ТАБИҒИ ПАРКІ

ЖОНГАР-АЛАТАУСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ ПАРК Zhongar-Alatau State National Natural Park

Туристский маршрут №1 «Этнографический тур» (По историческим местам Жонгар-Алатау)

№1 туристік маршрут «Этнографиялық тур» (Жоңғар Алатауының тарихи жерлерімен)

Маршруттың бағыты: Сарқан қ. – Екіаша а. – Аманбөктер а. – «Кіші Басқан» орманшы үйі. – Баянбай а. – «Үлкен Басқан» орманшы үйі. – Тополёвка а. - Лепсі а. – «Телімбақ» - «Археологиялық қазбалар» - «Үйгентас моласы» – Лепсі ауылының тарихи жерлерімен – Сарқан қ. Маршруттың жалпы ұзындығы: 446 км. Жоңғар Алатауының Кіші Басқан, Үлкен Басқан өзен алқаптары мен мұздықтардың көркем табиғат көріністері, Үйгентас қорымы, (б.з.д. 1000 жылдықта), қорғандар, VI-VII ғасырдағы, «Обатас», петроглифтер, қорымдар, қасиетті «Әулие тас» және т.б. Мәдени-тарихи ескерткіштерді көре аласыздар.

 

Туристский маршрут №1 «Этнографический тур» (По историческим местам Жонгар-Алатау).

Продолжительность: 3 дня, 2 ночи Маршрут экскурсии: г. Сарканд- с. Екиаша- п. Аманбоктер- а. Баянбай- священный камень Аулие тас- с. Тополевка- с. Лепсинск «Археологические раскопки» - могильник «Уйгентас»-по историческим местам с. Лепсинск – г. Сарканд. Вид маршрута: автомобильно-пешеходный Протяженность: транспортная часть-437 км, пешеходная 9 км. Транспортная часть маршрута проходит по автодороге г.Сарканд – с.Лепсинск у подножия хребта Желисай в юго-восточном направлении. Объектом осмотра по маршруту является долина рек Малый Баскан, Большой Баскан. От начало маршрута до с.Лепсинск осматриваются живописные пейзажи елово-пихтового лесного пояса. Так же открывается панорама ледников и нижележащей долины. На данном маршруте Вы увидите наскальные изображения, «Петроглифы» датируемые эпохой раннего железа.

 

Tourist route №1 "Ethnographic tour" (According to historical places Zhongar-Alatau). Duration: 3 days, 2 nights Excursion route: Sarkand. Ekiash-p. Amanbokter-a. Bayanbai is the sacred stone of Aulie Tas. Topolevka- with. Lepsinsk "Archaeological excavations" - the burial ground "Uigentas" - in historical places with. Lepsinsk - Sarkand. Type of route: auto-pedestrian. Length: transport part-437 km, pedestrian 9 km. The transport part of the route passes along the Sarkand-Lepsinsk highway at the foot of the Zhelisay ridge in the south-east direction. The object of inspection on the route is the valley of the rivers Little Baskan, Great Baskan. From the beginning of the route to Lepsinsk, the picturesque landscapes of the spruce-fir forest belt are examined. The panorama of glaciers and the underlying valley also opens. On this route you will see the petroglyphs, petroglyphs dating from the era of early iron.

 

Туристский маршрут №2 «Озеро Жасылколь»

№ 2 туристік маршрут «Жасылкөл»

Маршруттың бағыты: Сарқан қ. – Лепсі а. – «Жаланаш» орманшы үйі. – Жасылкөл көліне өрлеу – шатырлы қалашық – «Жаланаш» орманшы үйі – Лепсі ауылы. Маршруттың жалпы ұзындығы: 193км. Биік тау аңғарында, Жоңғар Алатауының әдемі көрінісі, теңіз денгейінен 1630м биіктікте орналасқан – Жасылкөл көлі. Аумағы – 100га, ұзындығы - 1800м, ені - 400м, тереңдігі -89м. Көлдің шығыс және батыс жағасы құламалы, таулы- тасты, суы өте салқын.

 

Туристский маршрут №2 «Озеро Жасылколь»

Продолжительность: 3 дня, 2 ночи Маршрут экскурсии: г. Сарканд-а. Лепси (Лепсинск)-кордон Жаланаш, подъем на озеро Жасылколь-палаточный городок-кордон Жаланаш–а.Лепси (Лепсинск). Вид маршрута: конный тур Протяженность: 314 км автомобильная, 26 км на лошади. Поистине жемчужиной Джунгарского Алатау можно считать озеро Жасылколь, которое находится близ населенного пункта Лепсинск, на высоте 1630 метров над уровнем моря, глубина озера 90 м, площадь около 100 га, вода очень холодная. В результате землетрясения каменный обвал перекрыл русло реки Агынакатты естественной дамбой, и образовалось озеро довольно внушительных размеров и очень живописное, особенно осенью, в окружении золота деревьев. Вода в весенне-летний период мутная, так как ручьи, питающие озеро, берут начало с ледников Джунгарии.

 

Tourist route №2 "Lake Zhasylkol" Duration: 3 days, 2 nights. Excursion route: Sarkand. Lepsi (Lepsinsk) -kordon Zhalanash, ascent to the lake Zhasylkol-tent city-cordon Zhalanash – a.Lepsi (Lepsinsk). Type of route: horseback riding Distance: 314 km by car, 26 km by horse. Truly the pearl of the Dzhungar Alatau can be considered Lake Zhasylkol, which is located near the village of Lepsinsk, at an altitude of 1,630 meters above sea level, the depth of the lake is 90 m, the area is about 100 ha, the water is very cold. As a result of the earthquake, a rock slide blocked the river bed of Agynakatta with a natural dam, and a lake of rather large size and very picturesque, especially in autumn, surrounded by gold trees, was formed. The water in the spring-summer period is muddy, since the streams feeding the lake originate from the Dzungaria glaciers.

 

 

 

 

№ 3 туристік бағыт "ғылыми-танымдық тур" (Сиверс алмасының табиғи жабайы жеміс екпелері өсетін жерлер бойынша) ұзақтығы: 4 күн. Маршруттың ұзындығы: көлік бөлігі-358,6 км. Экскурсия бағыты: Сарқан қаласы-Тополевка ауылы - "Осиновый" кордоны-Көкжота шатқалы - жалаңаш инспекторлық учаскесі - Лепсинск ауылы(питомник)-"Черная речка"кордоны-Лепсинск ауылы-Сарқан қаласы. Маршруттың түрі: аралас (автомобиль-жаяу жүргінші). Сипаттамасы: маршруттың Көлік бөлігі "Сарқан - Тополевка"автожолымен өтеді. Жолда Теректі өзеніндегі тас "плиталарды" көруге болады – жергілікті халықтың демалатын және шомылатын орны. Бұл бағытта Сиверс алмасының жабайы жеміс екпелері өсетін табиғи, салыстырмалы түрде қол жетімсіз жерлерді, самырсын және Солдатское шатқалдарын көресіз, гид-жолсерік Сиверс алмасының даму тарихымен таныстырады. Жоңғар Алатауының сұлу тауларының панорамасын тамашалайсыз. Генетикалық резерваттарды тексеріңіз. С. Лепсинск, ағаш түрлерінің 18-ден астам түрі өсірілетін питомникке барыңыз, Сиверс алма ағашын өсіру технологиясымен және жас өсімдіктерді егу мен оларға күтім жасаудың негізгі шараларымен танысыңыз. Маршрут бойынша тексеру объектісі Сиверс алмасының табиғи жабайы жеміс ормандары болып табылады, мұнда Недзвед алмасының бірлі-жарым ағаштарын кездестіруге болады. Барлық бағыт бойынша шырша-майқарағай орман белдеуінің көркем пейзаждары қаралады. Сонымен қатар, Жоңғар Алатауының асқақ тауларының, өзен шатқалдарының, мұздықтар мен төмен жатқан аңғарлар панорамасы ашылады.


Туристский маршрут №3 «Научно-познавательный тур» (По местам произрастания естественных дикоплодовых насаждений яблони Сиверса) Продолжительность: 4 дня.

Протяженность маршрута: транспортная часть-358,6 км.

Маршрут экскурсии: г. Саркан- с. Тополевка - кордон «Осиновый» - урочище Кокжота-Жаланашский инспекторский участок - с. Лепсинск(питомник) - кордон «Черная речка»-с. Лепсинск-г. Саркан.

Вид маршрута: комбинированный (автомобильно-пешеходный). Описание: Транспортная часть маршрута проходит по автодороге «Саркан - Тополевка». По пути можно увидеть каменные «плиты» на р.Теректы – место отдыха и купания местного населения. На данном маршруте Вы увидите естественные, сравнительно нетронутые места произрастания дикоплодовых насаждений яблони Сиверса, в урочищах Пихтовое и Солдатское, гид-проводник ознакомит с историей развития яблони Сиверса. Полюбуетесь панорамой величественных гор Джунгарского Алатау. Осмотрите генетические резерваты. Приехав в с. Лепсинск, посетите питомник, где выращивается более 18 видов древесных пород, ознакомитесь с технологией выращивания яблони Сиверса и основными мероприятиями по посеву и уходу за молодыми растениями. Объектом осмотра по маршруту являются естественные дикоплодовые леса яблони Сиверса, здесь же можно встретить единичные деревья яблони Недзведского. По всему маршруту осматриваются живописные пейзажи елово-пихтового лесного пояса. Также открывается панорама величественных гор Джунгарского Алатау, ущелья рек, панорама ледников и нижележащей долины.

Tourist route No. 3 " Scientific and educational tour "(To the places where natural wild fruit stands of Sivers Apple tree grow) Duration: 4 days. The length of the route: the transport part 358,6 km. Excursion route: Sarkan-Topolevka village-cordon "Aspen" - kokzhota tract-Zhalanashsky inspection site-Lepsinsk village (nursery) - cordon "Black river" - s. Lepsinsk-g. Sarkan. Route type: combined (car-pedestrian). Description: the Transport part of the route passes along the road "Sarkan-Topolevka". Along the way, you can see the stone "slabs" on the Terekty river – a place of rest and bathing for the local population. On this route, you will see natural, relatively untouched places where wild fruit stands of the Sivers Apple tree grow, In the fir and Soldier tracts. the guide will introduce you to the history of the Sivers Apple tree development. Enjoy the panorama of the majestic mountains of the Dzungarian Alatau. Check out the genetic reserves. Arriving in C. Lepsinsk, visit the nursery where more than 18 types of tree species are grown, get acquainted with the technology of growing Sivers Apple trees and the main activities for sowing and caring for young plants. The object of inspection along the route is the natural wild fruit forests of the Sivers Apple tree, here you can also find individual trees of the Nedzvedsky Apple tree. Along the entire route, you can see the picturesque landscapes of the spruce-fir forest belt. It also offers a panorama of the majestic mountains of the Dzungarian Alatau, river gorges, a panorama of glaciers and the underlying valley.

Туристский маршрут №4 «Ледник Шумского»

   №4 туристік маршрут «Шумский мұздығы»

 

Маршруттың бағыты: Сарқан қ.–Аманбөктер а. – «Кіші Басқан» орманшы үйі - Кіші Басқан өзен алқабы парктің төменгі шекарасынан, жоғарғы шекарасына дейін (Ертайсай, Амансай, Суырлы шатқалдары, Шумский мұздығы). Маршруттың ұзындығы: 158,8 км. Маршрут бойынша негізгі көрініс нысаны өсімдік түрлеріне бай Кіші Басқан өзенінің шатқалы болып табылады. Маршруттың жоғарғы (Шумский мұздығы теңіз деңгейінен 4000 м) және төменгі (1500 м) биіктік белгілерінің айырмашылығы 2500 м құрайды.

 

      Туристский маршрут №4 «Ледник Шумского»

 Продолжительность: 5-7 дней Маршрут экскурсии: г .Сарканд – а.Аманбоктер – кордон «Киши Баскан» - Речная долина Киши Баскан от нижней границы парка, до её верхней границы (урочище «Ертайсай» - урочище «Амансай» – урочище «Суырлы» - «Ледник Шумского»). Вид маршрута: автомобильно-конно- пешеходный Общая протяженность: 158,8 км; транспортная часть: 102 км; пешеходная часть: 56,8 км; Мы предлагаем Вам увидеть один из красивейших ледников – ледник Шумского, расположенный на высоте 4000 м над у.м. По пути следования открывается панорама предгорья Жонгарского Алатау и долина реки Киши Баскан в своем нижнем течении. Вы можете любоваться долиной реки Киши Баскан, живописными пейзажами елово-пихтового лесного пояса, увидеть ущелье реки, моренное озеро, альпийские луга.

 

Tourist route №4 "Shumsky glacier" Duration: 5-7 days Excursion route: Sarkand - A.Amanbokter - Kishi Baskan cordon - Kishi Baskan River valley from the lower border of the park to its upper border (Yertaysai tract - Amansai tract - Suyrly tract "-" Shumsky Glacier "). Type of route: motor-horse-pedestrian Total length: 158.8 km; transport part: 102 km; pedestrian area: 56.8 km; We suggest you to see one of the most beautiful glaciers - the Shumsky glacier, located at an altitude of 4000 meters above sea level. On the way there opens a panorama of the foothills of the Zhongarsky Alatau and the valley of the river Kishi Baskan in its lower course. You can admire the valley of the river Kishi Baskan, picturesque landscapes of the spruce-fir forest belt, see the gorge of the river, moraine lake, alpine meadows.

 

Схема маршрута

Схема маршрута

Туристский маршрут №5 озеро «Верхний Жасылколь»

  №5 туристік маршрут «Жоғарғы Жасылкөл»

Маршруттың бағыты: Лепсі ауылы - «Жалаңаш» орманшы үйі - Ағынықатты өзен алқабы (жоғарғы Жасылкөлге дейін), Қора өзенінің жоғарғы шатқалдары арқылы Үлкен Басқан өзен алқаптарынан өтіп, парктің төменгі шекарасындағы Үлкен Басқан оманшы үйіне дейін. Маршруттың ұзындығы: 84,8 км. Жоғарғы Жасылкөл Екіаша өзеніне келіп құятын Кеңөзен өзенінің бойында орналасқан. Жоғары және Төменгі Жасылкөл бір-бірінен 18 км ара қашықтығы орналасқан. Жоғарғы Жасылкөл теңіз деңгейінен 2262 м биіктікте жатыр. Ұзындығы – 3200м, ені – 300м, тереңдігі – 109м.

 

    Туристский маршрут №5 озеро «Верхний Жасылколь»

Продолжительность: 5 - 7 суток (с учетом подготовленности группы) Маршрут экскурсии: Аул Лепси (Лепсинск) – кордон «Жаланаш» - речная долина Агыныкатты (до озера Верхний Жасылколь), далее вверх по ущелью реки Кора с переходом в долину реки Улкен Баскан, до нижней границы парка, лесной кордон «Улкен Баскан» Вид маршрута: конно-пешеходный Протяженность: 84,8 км. Озеро Верхний Жасылколь является превосходным местом для 5-7 дневной поездки, расположено на высоте 2262 м, моренного происхождения, берега обрывистые, вода в озере очень холодная. Это озеро, из растаявших снегов было образовано в природе давно в результате огромных ледниковых сходов и остается совершенно не потревоженной рукой человека в прекрасных нетронутых окрестностях. Озеро верхний Жасылколь находится высоко в горах, исследуя горы и плоскогорья, которые окружают озеро, которых совершенно не касалась рука человека или действительно остаться на более долгое время.

 

Tourist route number 5 Lake "Upper Zhasylkol" Duration: 5 - 7 days (taking into account the preparedness of the group) Excursion route: Aul Lepsi (Lepsinsk) - cordon “Zhalanash” - Aghinykatta river valley (up to Lake Verkhny Zhasylkol), further up along the Kora river gorge with a passage to Ulken Baskan river, to the lower border of the park, the Ulcan Baskan forest cordon. Type of route: horse-drawn pedestrian length: 84.8 km. Lake Upper Zhasylkol is an excellent place for a 5-7 day trip, located at an altitude of 2262 m, of moraine origin, steep banks, the water in the lake is very cold. This lake, from melted snow, was formed in nature long ago as a result of enormous glacier gatherings and remains completely undamaged by the hand of man in beautiful, untouched environs. Lake Upper Zhasylkol is located high in the mountains, exploring the mountains and plateaus that surround the lake, which the man’s hand didn’t touch or really stay for a longer time.

Туристский маршрут №6 «Лесной Питомник» Саркандского филиала

    №6 туристік маршрут «Сарқан орман тұқымбағы»

Маршруттың бағыты: Сарқан қ. - «Сарқан орман тұқымбағы». Маршруттың ұзындығы: - 7 км 350м. Тұқымбақ аумағы: 29 гектар. Сарқан орман тұқымбағы 1973 жылы құрылған. Тұқымбақ - уақытша екпе ағаш көшеттерін отырғызуға, жас ағаштарды өсіруге және пайдалануға арналған жер. Біркелкі отырғызылатын екпе ағаш көшеттері, соның ішінде келесі ағаш өсімдіктері: кәдімгі арша, қарағай, емен, ұсақ жапырақты шетен, терек, сиверс алма ағашы, согодианды шетен, кәдімгі шырша, ақ шамыр гүл, ұсақ жапырақты жөке, ұсақ жапырақты шегіршін, ақ талдар, ал қызыл долана,тянь-шань шетен ағаштарын өсіру технологиясымен танысады.

 

Туристский маршрут №6 «Лесной Питомник» Саркандского филиала

Продолжительность: 2 часа 40 минут г.Сарканд - «Лесной питомник» Саркандского филиала. Вид маршруМаршрут экскурсии: та: автомобильно-пеший; Общая протяженность: 7 км 350 м, Транспортная часть: 6 км Питомник находится на расстоянии 5 км. от г.Сарканд в сторону телестанции и с.Пролетария. Вас ждет интересная экскурсия по питомнику, где выращивается более 18 видов древесных пород. Можете познакомиться с основными мероприятиями по посеву и уходу за молодыми растениями, а также с животными, обитающими на территории питомника. Питомник – земли временно переданные для выращивания посадочного материала. Саркандский питомник был заложен в 1973 году. Целевое назначение: Выращивание стандартного посадочного материала для озеленения населенных пунктов и воспроизводства леса.

  

Tourist route №6 "Forest Nursery" Sarkand branch Duration: 2 hours and 40 minutes. Sarkand - “Forest Nursery” of the Sarkand branch. Type routeExcursion route: that: car-foot; Total length: 7 km 350 m, Transport part: 6 km The nursery is at a distance of 5 km. from Sarkand in the direction of the TV station and Proletariya village. You will find an interesting tour of the nursery, where more than 18 species of tree species are grown. You can get acquainted with the main activities on sowing and caring for young plants, as well as animals living in the territory of the nursery. Nursery - lands temporarily transferred for growing planting material. Sarkand nursery was founded in 1973. Purpose: Growing standard planting material for landscaping settlements and forest reproduction.

 

Схема маршрута

Схема маршрута

Туристский маршрут №7 «Лесной питомник» Лепсинского филиала

    №7 туристік маршрут «Лепсі орман тұқымбағы»

Маршруттың бағыты: Лепсі а.-«Лепсі орман тұқымбағы». Маршруттың ұзындығы: 3 км. Тұқымбақ аумағы: 25 гектар. Лепсі орман тұқымбағы 1970 жылы құрылған. Тұқымбақ - біркелкі отырғызылатын ағаш көшеттерін өсіру, уақытша екпе ағаш көшеттерін отырғызуға, жас ағаштарды өсіруге және пайдалануға арналған жер. Аумағы 2,44 га егін бөлімінің жапырақты және қылқан жапырақты (арша, қарағай, емен, сиверс алма ағашы, шырша, крым қарағай, тянь-шань шыршасы, бал қарағай, қайың, мамыргүл бүрген, бозарша, мойыл, шие, сібір шыршасы) ағаш өсіру технологиясымен және орман тұқымбағының табиғи мәдени түрде өсетін ормандар алқабы мен өсімдік түрлерінің көріністерін тамашалауға болады.

 

Туристский маршрут №7 «Лесной питомник» Лепсинского филиала

Продолжительность: 2,5 часа Маршрут экскурсии: а.Лепси - «Лесной питомник» Лепсинского филиала Вид маршрута: автомобильно-пеший; Общая протяженность: 3 км Маршрут проходит по границе лесного питомника в охранной зоне. Питомник – Лепсинского филила был организован в 1970 году. Целевое назначение: Выращивание стандартного посадочного материала для озеленения населенных пунктов и воспроизводства леса. Площадь питомника – 25 га. По ходу продвижения на тропе можете познакомиться с основными мероприятиями по посеву и уходу за молодыми растениями, хвойных и лиственных пород и древесных растениями.

 

Tourist route №7 "Forest Nursery" of the Lepsinsky branch Duration: 2.5 hours Excursion route: A. Lepsy - “Forest Nursery” of the Lepsinsky Branch Type of route: motorized; Total length: 3 km. The route goes along the border of the forest nursery in the protected zone. Nursery - Lepsinsky branch was established in 1970. Purpose: Growing standard planting material for landscaping settlements and forest reproduction. The nursery area is 25 hectares. As you progress along the trail, you can get acquainted with the main activities of sowing and caring for young plants, conifers and hardwoods and woody plants.

 

 

Туристский маршрут № 8 «Карбушка и ее красоты»

  №8 туристік маршрут «Карбушка және оның әсемдігі»

танымдық – рекреациялық туры Маршрут бағыты: Лепсі а. – Жалаңаш орманшы үйі – Карбушка өзені арқылы өтеді. Маршруттың жалпы ұзақтығы: 27 км. Маршрут бойында қазба жұмыстары жүргізілген, сақ дәуірінен қалған тарихи қорғандармен танысуына болады. Жалаңаш шатқалының әсем жерлерінде суретке түсуге бірнеше жерге аялдауға болады. Тур аяқталғаннан соң туристік топ Лепсі ауылына оралады.

 

   Туристский маршрут № 8 «Карбушка и ее красоты»

Направление маршрута: аул Лепси – кордон Жаланаш – река Карбушка. Общая протяженность маршрута: 27 км. В пути движение можно сделать несколько кратких остановок, с целью фотосъемки и ознакомления с могильным курганом, панорамой реки Лепсы, Агыныкатты, Щек, лесных культур (сосна). По окончании отдыха и ознакомления с флорой и фауной местности группа возвращается в аул Лепси тем же путем.

 

Tourist route number 8 "Karbushka and its beauty" Direction of the route: aul Lepsi - cordon Zhalanash - Karbushka river. The total length of the route: 27 km. On the way, you can make a few short stops to take pictures and familiarize yourself with the burial mound, the panorama of the river Lepsy, Agynikatta, Schek, forest cultures (pine). At the end of the holiday and familiarization with the flora and fauna of the area, the group returns to the village of Lepsi in the same way.

Схема маршрута

Схема маршрута

Туристский маршрут №9 урочище «Черная речка»

  №9 туристік маршрут «Черная Речка»

шатқалы Маршрут бағыты – Лепсі а. – «Черная речка» орманшы үйі – «Черная Речка» шатқалы – («Маслова», «Нечаевский» шатқалдары) – «Черная речка» орманшы үйі – Лепсі а. бағытымен өтеді. Маршруттың жалпы ұзақтығы: 28 км. Соқпақ бойында саяхатшылар бұталы өсімдіктер мен араласып жатқан көктерек ағаштарының алқаптары мен тау тастардың аңғарларын көре алады. Соқпақ бойында жануарлардан – елік, марал, аю, борсық, түлкі; құстардан – тоқылдақ, қарақұр, бүркіт, сарғалдақ, көкек; өсімдіктерден – Сиверс алма ағашы, аю жуа, тянь-шань шыршасы мен қарағай, қайың, татар ырғайы, федченко раушан гүлі, мойыл, көктерек, саңырауқұлақ тағы басқа кездеседі.

 

  Туристский маршрут №9 урочище «Черная речка»

Направление маршрута – аул Лепсі – кордон «Черная речка» – урочище «Черная Речка» – (урочище «Маслова», «Нечаевского») – кордон «Черная речка» – аул Лепсі. Общая протяженность маршрута: 28 км. Тропа ведет возле реликтовых яблонь «Сиверса», черной сливы, осины. Вокруг источают ароматы – разнотравье этого природного пояса. Это и душица, и шалфей, и ромашка и т.д. так же по пути можно встретить медведей, косуль, маралов, лисицу. Воздух звенит от стрекота различных насекомых и цикад, перекликаясь с голосами птиц.

 

Tourist route number 9 tract "Black River" The direction of the route - aul Lepsi - cordon "Black River" - tract "Black River" - (tract "Maslova", "Nechaevsky") - cordon "Black River" - aul Lepsi. The total length of the route: 28 km. The trail leads near the relict apple "Sivers", black plum, aspen. Aromas emit around - the grass of this natural belt. This and oregano, and sage, and chamomile, etc. Also along the way you can meet bears, roes, marals, foxes. The air rings from the chatter of various insects and cicadas, echoing the voices of the birds.

Экологическая тропа №10 «Щеки»

№ 10 экологиялық соқпақ «Щеки»

(Лепсі және Ағынықатты өзендердің біріккен сағасы) Маршруттың бағыты: Лепсі а. – Лепсі және Ағынықатты өзендерінің біріккен сағасы (Щеки) – Лепсі а. Маршруттың жалпы ұзақтығы: 16км. Лепсі өзені бойымен жүріп отырып өзен жағасында өсетін өсімдіктер дүниесімен танысып, көркем табиғатты тамашалап, кішігірім тарихымен танысқаннан кейін, туристік топ өзенді жағалай «Щеки» бағытында жүреді. Сол жерде демалуға, тамақтануға, балық аулауға, суретке түсуге болады. Осыдан кейін туристік топ Лепсі ауылына қайтады.

 

Экологическая тропа №10 «Щеки» (место слияния р.Лепсы и р.Агыныкатты) Направление тропы – аул Лепси – слияние рек Лепсы и Агыныкатты (Щеки) – аул Лепси. Общая протяженность маршрута: 16 км. После ознакомления с природой р. Лепси, притоков, небольшой историей, сделав фото группа двигается вдоль поймы реки, среди живописных лугов, холмов, березовых рощ. Далее группа устраивается для отдыха, обеда, спортивной рыбной ловли и для фотографирования. Слияние рек Лепси и Агыныкатты. На слиянии рек можно увидеть Щеки – скальные каньоны, которые поражают своей красотой. После всех этих мероприятий группа возвращается в аул Лепси.

 

Ecological trail №10 “Cheeks” (the confluence of the Lepsy river and the Agynykatta river) The total length of the route: 16 km. After getting acquainted with the nature of the river. Lepsi, tributaries, a small story, taking a photo group moves along the floodplain of the river, among the picturesque meadows, hills, birch groves. Next, the group arranges for recreation, lunch, sports fishing and for photographing. The confluence of the rivers Lepsi and Agynikatta. At the confluence of the rivers you can see the cheeks - rocky canyons, which are striking in their beauty. After all these activities, the group returns to the village of Lepsy.

Схема маршрута

Схема маршрута

Экологическая тропа №11 урочище «Кокжар»

№11 экологиялық соқпақ «Көкжар шатқалы»

Маршруттың бағыты: Көкжар а. – Тентек өзенінің алқабы (Маралды, Көкжар шатқалдары) – Көкжар а. Маршруттың жалпы ұзақтығы: 3 км. Соқпақ бойынша негізгі көрініс нысаны жануарлар мен өсімдіктер дүниесінің биоалуантүрлілігіне бай. №1 қарап-көру алаңынан бастап, алманың атасы Сиверс алма ағаштарының көшеттерімен танысады. Ары қарай марал шаруа қожалығында мекен ететін жабайы марал, таутеке, сібір елігімен қодастарды көре алады. Орманда тіршілік ететін аңдар туралы қысқаша мағлұмат алып, Көкжар шатқалының айбынды, биік таулары мен төменде жатқан алқаптың панорамасын тамашалауға болады

 

Экологическая тропа №11 урочище «Кокжар» Направление тропы: с.Кокжар – панорама р.Тентек (Кокжарское и Маралье ущелье) – с.Кокжар. Общая протяженность: 6 км. Тропа проходит по границе национального парка и его охранной зоны по Кокжарскому ущелью. Экскурсовод знакомит туристов с местами обитания таких зверей, как дикие маралы, горные козлы, косули, яки, а также птиц и растений. Далее следуя лесного массива, туристы знакомятся с местами произрастания дикоплодовых насаждений яблони Сиверса, а также с многочисленными лекарственными и занесенными в Красную книгу растениями.  

 

Ecological path number 11 tract "Kokzhar" The direction of the trail: s.Kokzhar - panorama of the river Tentek (Kokzhar and Maralie gorge) - s.Kokzhar. Total length: 6 km. The trail runs along the border of the national park and its protected zone along the Kokzhar gorge. The guide introduces tourists to the habitats of animals such as the wild deer, mountain goats, roe deer, yaks, as well as birds and plants. Further, following the forest, tourists get acquainted with the habitats of wild fruit plants of the Sievers apple tree, as well as with numerous medicinal and red-listed plants.

Маршрут № 12

Аттапқан 1. Негізгі географиялық пункттердің атауы: а.Қабанбай а.Көкжар - од.Шыңбұлақ а. - Көктөбе – ур таулары.Уйгентас – к.Кепели-ур.Сегізбай – Аттапқан – ПЗ Аттапқан асуы - атаусыз кілт-оз.Садыр кол. 5. Маршруттың ұзақтығы (бір жаққа): Жалпы ұзындығы: 140 км. Көлікпен: 135 км. Жаяу: 5 км. Ұзақтығы : 2 күн. Бағыт бойынша тексеру объектілері Тентек ө. болып табылады.Көкжар және панорамалық көрініс. Шұбарағаш шатқалы өз өсімдіктеріне бай..Уйгентас пен Тентек өзенінің оң жағалауы. Аңыз бойынша, бір қорған тірі, ал екіншісі өлген деп жазылған. жорықтың басында әрбір жауынгер тас лақтырып, бір үлкен қорған пайда болды. Жорықтан оралған кезде тірі қалған тастарды бірнеше метрге салып, одан әрі тағы бір қорған пайда болды. Мәселен, олар бір жүз жылдықтың жанында тұр. Кепели шатқалындағы әдемі панорамалық көрініс. Тентек - 2 өзенінің асуы биіктігінен көркем аңғары. Әдемі Садыр көлі-урадағы кол.Аттапкан. Ежелгі уақытта бұл көлдің аумағын Орта жүздегі Садыр қазақтары мекендеген.

Аттапкан

Наименование основных географических пунктов: а.Кабанбай –а.Кокжар - ур.Шыбарагаш - а.Шынбулак - горы Коктобе – ур.Уйгентас – р.Кепели – ур.Сегизбай - перевал Аттапкан – ПЗ Аттапкан – Безымянный ключ - оз.Садыр кол. 5. Протяженность маршрута (в одну сторону): Общая протяженность: 140 км. Транспортная часть : 135 км. Пешеходная часть: 5 км. Продолжительность : 2 дня. Объектами осмотра по маршруту является р.Тентек ур.Кокжар и панорамный вид. Урочище Чыбарагаш богатое своей растительностью. Могильник "Уйгентас" в ур.Уйгентас па правом берегу р.Тентек. Легенда гласит о том, что один курган построен живыми, а другой убитыми. вначале похода каждый воин бросал камень и возникал один большой курган. При возвращении из похода - оставшийся в живых перекладывали свои камни на несколько метров, и дальше возникал еще один курган. Так они стоят рядом уже не одно столетие. Красивый панорамный вид на урочище р.Кепели. Живописная долина реки Тентек - 2 с высоты перевала. Красивейшее озеро Садыр-кол в ур.Аттапкан. В давние времена территорию этого озера населяли казахи среднего жуза рода - Садыр.

 

Аttapkan

1. Name of the main geographical points: a. Kabanbay-a. Kokzhar-ur.Syberias - and.The Shymbulak mountain Koktobe – ur.Uigentas – R. Cepele – ur.Semizbay - pass Attapon – PZ Attapon – ring key - oz.The Sadyr count. 5. The length of the route (one way): Total length: 140 km. Transport part: 135 km. Pedestrian area: 5 km. Duration: 2 days. The objects of inspection along the route are the Tentek ur river.Kok-jar and a panoramic view. The tract Cibarius rich in its vegetation. The burial of "agents" in ur.Uigentas PA right Bank of the river Tentek. Legend has it that one mound was built by the living, and the other by the dead. at the beginning of the campaign, each warrior threw a stone and there was one large mound. When returning from the campaign-the survivors moved their stones a few meters,and then there was another mound. They have been standing side by side for centuries. Beautiful panoramic view on the natural boundary of R. Cepele. Picturesque valley of the river Tentek-2 from the height of the pass. The most beautiful lake Sadyr-Kol in ur.Attapon. In ancient times, the territory of this lake was inhabited by Kazakhs of the middle Zhuz family-Sadyr.

Схема маршрута

Маршрут № 13 Жамантас

Жамантас Негізгі географиялық пункттердің атауы: Сарқан қаласынан Лепсинск ауылына дейін 150км; Маршруттың бір жағына ұзындығы: жалпы-392км, оның ішінде: - Көлік - 392км. Маршруттың қысқаша сипаттамасы: қатысушыларды жинау орны және маршруттың бастапқы нүктесі – Қабанбай а., "Жоңғар - Алатау МҰТП" РММ Алакөл филиалының ғимараты. Лепсинск а. дейін одан әрі бағыт Көктөбе тауының шыңына кәдімгі серпантинді топырақты жолмен өтеді, онда жол бойында Лепс өзенінің көркем шатқалына өте әдемі панорамалық көрініс ашылады , одан әрі құмтөбе қаласы арқылы Жамантас СП-1 және СП-2 тауының жоғарғы жағына шығамыз. Таулар Жамантас: ерекше тасты көрінісі шын мәнісінде таңғалдырады, шатқалының ескертеді пейзажы фэнтези фильмдерінен асып түседі. Бұл таудың әсемдігі, тар соқпақтар, ғажайып пейзаждар, жабайы табиғат тыныштығы және құстарды шарықтатып ән айтатындарға арналған орын.

Наименование основных географических пунктов: С г.Саркан до с.Лепсинск 150км; Протяженность маршрута в одну сторону:общая-392км, в т.ч: -транспортная часть- 392км. Краткая характеристика маршрута: Место сбора участников и отправная точка маршрута – а.Кабанбай, административное здание Алакольского филиала РГУ «Жонгар - Алатауский ГНПП». На данном маршруте транспортная часть проходит по автотрассе а.Кабанбай 45 км. до а.Лепсинск далее маршрут проходит по обычной серпантинной грунтовой дороге на вершину горы Коктобе где по пути следования открывается очень красивый панорамный вид на живописное ущелье р.Лепса , далее через горыКоктобе по насыпной дороге выезжаем к верховью гор Жамантас СП-1 и СП-2. Горы Жамантас: необычные скальные нагромождения поражают, пейзажи урочища напоминают пейзажи фильмов фэнтези. Это место для тех, кому по душе красота гор, узких троп, восхитительных пейзажей, умиротворение дикой природы и чарующего пения птиц.

Жамантас

Негізгі географиялық пункттердің атауы: Сарқан қаласынан Лепсинск ауылына дейін 150км; Маршруттың бір жағына ұзындығы: жалпы-392км, оның ішінде: - Көлік - 392км. Маршруттың қысқаша сипаттамасы: қатысушыларды жинау орны және маршруттың бастапқы нүктесі – Қабанбай а., "Жоңғар - Алатау МҰТП" РММ Алакөл филиалының ғимараты. Лепсинск а. дейін одан әрі бағыт Көктөбе тауының шыңына кәдімгі серпантинді топырақты жолмен өтеді, онда жол бойында Лепс өзенінің көркем шатқалына өте әдемі панорамалық көрініс ашылады , одан әрі құмтөбе қаласы арқылы Жамантас СП-1 және СП-2 тауының жоғарғы жағына шығамыз. Таулар Жамантас: ерекше тасты көрінісі шын мәнісінде таңғалдырады, шатқалының ескертеді пейзажы фэнтези фильмдерінен асып түседі. Бұл таудың әсемдігі, тар соқпақтар, ғажайып пейзаждар, жабайы табиғат тыныштығы және құстарды шарықтатып ән айтатындарға арналған орын.

Zhamantas

Name of the main geographical points: from the city of Sarkan to the village of Lepsinsk 150 km; The length of the route in one direction: total-392 km, including: - transport part-392 km. Brief description of the route: the place where participants gather and the starting point of the route is Kabanbai village, the administrative building of the Alakol branch of RSU "Zhongar-Alatau state unitary enterprise". On this route transport part passes on the highway and.Kabanbay 45 km away and.The Lepsinsk the route runs along conventional serpentine dirt road to the top of Koktobe mountain where the route offers a very beautiful panoramic view of the picturesque gorge of the river Leps , then through Goryachie along an unmade road we go to the upper reaches of the mountains Amantes SP-1 and SP-2. Mountain Jomantas: unusual rock piles are amazing, the scenery of the tract resemble the landscape of fantasy films. This is a place for those who like the beauty of mountains, narrow paths, amazing landscapes, the peace of wild nature and the charming singing of birds.

Схема маршрута

Красоты  нашего  края!