ЖОҢҒАР АЛАТАУЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҰЛТТЫҚ ТАБИҒИ ПАРКІ

ЖОНГАР-АЛАТАУСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ ПАРК Zhongar-Alatau State National Natural Park

Рекреация, экологиялық ағарту және туризм бөлімі

Рекреация, экологиялық ағарту және туризм бөлімі 7 адамнан тұрады: бөлім басшысы, 3 туризм жөніндегі маман, 2 эколог ағартушы, 1 мұражай меңгерушісі. Экологиялық туризмді дамыту бірлескен қызмет туралы шарттар негізінде тікелей парктің де, туроператорлар мен қоғамдық бірлестіктердің де реттелетін туристік және рекреациялық қызмет түрінде жүзеге асырылатын Жоңғар-Алатау ұлттық паркінің басым бағыттарының бірі болып табылады.

====================

Отдел рекреации экологического просвещения и туризма
Отдел РЭПиТ состоит из 7 человек: руководитель отдела, 3 специалиста по туризму, 2 эколога просветителя, 1 заведующий музеем. Развитие экологического туризма является одним из приоритетных направлений Жонгар-Алатауского национального парка, осуществляемого в виде регулируемой туристской и рекреационной деятельности как непосредственно парком, так и туроператорами и общественными объединениями на основании договоров о совместной деятельности.

 

Бөлімнің негізгі міндеттері:

 1. Халықты экологиялық ағарту бойынша іс-шараларды ұйымдастыру және жүзеге асыру. Кадрларды оқыту бағдарламаларына қатысу, бұқаралық ақпарат құралдарында, интернет-сайттарда сөз сөйлеу, мекемелерде дәрістер, сабақтар, әңгімелер өткізу, қоғамдық ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау, мектеп орманшылығы. Семинарларға, конференцияларға, табиғат қорғау акцияларына, мәдени-бұқаралық іс-шараларға қатысу және өткізу. Буклеттер, жолсілтемелер, каталогтар, альбомдар, ақпараттық қалқандар, аншлагтар, көрсеткіштер әзірлеу және шығару.

2. Басқарманың бекітілген паспорты мен жоспарына сәйкес паркте экологиялық ағарту, туризмді перспективалық дамыту бағдарламаларын әзірлеу.

3. Демалыс алаңдарын, кемпингтерді абаттандыруды жоспарлау.

4. Бірыңғай туристік өнімді жасау бойынша туристік фирмалармен, мекемелермен, жер пайдаланушылармен өзара іс-қимыл жасау. Туризм және демалыс бойынша парктің қызметтері мен мүмкіндіктерін БАҚ-та, интернет-сайттарда жарнамалау, туристік көрмелерге қатысу.

====================

Основные задачи отдела:
1. Организация и осуществление мероприятий по экологическому просвещению населения. Участие в программах по обучению кадров, выступления в средствах массовой информации, на интернет-сайтах, проведение лекций, уроков, бесед в учреждениях, взаимодействие с общественными организациями, школьное лесничество. Участие и проведение семинаров, конференций, природоохранных акций, культурно-массовых мероприятий. Разработка и выпуск буклетов, путеводителей, каталогов, альбомов, информационных щитов, аншлагов, указателей.

2. Разработка программ перспективного развития экологического просвещения, туризма в парке в соответствии с утвержденным Паспортом и Планом управления.

3. Планирование благоустройства площадок отдыха, кемпингов.

4. Взаимодействие с туристскими фирмами, учреждениями, землепользователями по созданию единого туристского продукта. Рекламирование услуг и возможности парка по туризму и отдыху в СМИ, на интернет-сайтах, участие в туристских выставках.

 

 

 

Рекреация, экологиялық ағарту және туризм бөлімі басшысының м.а (и.о руководителя отдела рекреации,экологического просвещения и туризма) –

Сағынғалиева Ботагоз Жанатовна

 

 

Экологиялық ағарту инженері (Инженер по экологическому просвещению) -

Вихрова Елена Викторовна

 

 

Рекреация және туризм инженері (Инженер по рекреации и туризму)

Мақсутов Әділет  Маратұлы

 

 

Рекреация және туризм инженері (Инженер по рекреации и туризму)-

Муханов Нарул Сабитович

 

 

Мұражай басқарушышы (Заведующий музеем) -

Канафин Бахтияр Нургазыевич 

Отдел рекреации, экологического просвещения и туризма Тел: +7(72839) 21923

email:tourism_zhongaralatau@mail.ru