ЖОҢҒАР АЛАТАУЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҰЛТТЫҚ ТАБИҒИ ПАРКІ

ЖОНГАР-АЛАТАУСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ ПАРК Zhongar-Alatau State National Natural Park

Жонгар-Алатауский государственный национальный природный парк (каз. Жоңғар Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи паркі) создан согласно Постановлению Правительства РК № 370 от 30 апреля 2010 года[1]. Расположен в Аксуском, Саркандском и Алакольском районах Алматинской области Казахстана. Полное наименование на русском языке: государственное учреждение «Жонгар-Алатауский государственный национальный природный парк» Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. Учреждение является юридическим лицом и имеет категорию республиканского значения. Жонгар-Алатауский национальный парк имеет филиалы: Саркандский, Алматинская область, Саркандский район, г. Сарканд; Лепсинский, Алматинская область, Алакольский район, с. Лепсинск; Алакольский, Алматинская область, Алакольский район, с. Кокжар. Дикие насаждения яблони Сиверса в национальном парке Жонгар-Алатауский национальный парк создан с целью сохранения биоразнообразия (в том числе генофонда глобально значимых дикоплодовых лесов) и естественных горных ландшафтов, имеющих особую экологическую, генетическую, историческую и эстетическую ценность. Особое внимание уделяется сохранению и восстановлению уникальных яблоневых лесов (яблоня Сиверса, яблоня Недзвецкого) — источника генетических ресурсов мирового значения. Открытие нового природного парка явилось результатом многолетней работы экологов, специалистов в области лесного хозяйства, общественности, государственных органов. Содействие в разработке обоснования и технической документации для создания парка оказал Проект Правительства Республики Казахстан/Глобального Экологического Фонда/Программы развития ООН «Сохранение in-situ горного агробиоразнообразия в Казахстане», которым также разрабатываются и осуществляются комплексы мероприятий по поддержанию глобально значимого агробиоразнообразия дикоплодовых лесов на территории юго-восточного Казахстана.

 

2010 жылғы 30 сәуірдегі № 370 үкімет қаулысына сәйкес Жоңғар Алатау мемлекеттік ұлттық табиғи паркі («Жокар Алатауы» мемелекеттік ұлттық табиғи паркі) құрылды. Алматы облысының Ақсу, Сарқанд және Алакөл аудандарында орналасқан. Орыс тіліндегі толық атауы: Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитетінің «Жоңғар-Алатау мемлекеттік ұлттық табиғи паркі» мемлекеттік мекемесі. Мекеме заңды тұлға болып табылады және республикалық маңызы бар санатқа ие. Жоңғар-Алатау ұлттық паркінің филиалдары: Сарканд, Алматы облысы, Сарқанд ауданы, Сарқанд қаласы; Лепсі, Алматы облысы, Алакөл ауданы, с. Лепсинск; Алакөл, Алматы облысы, Алакөл ауданы, с. Көкжар. Жоңғар-Алатау ұлттық паркіндегі Sivers алма ағашының жабайы отырғызу биоалуантүрлілігін (жаһандық маңызы бар жабайы жеміс ормандарының генофонын қоса алғанда) және экологиялық, генетикалық, тарихи және эстетикалық құндылықтардың табиғи таулы ландшафттарын сақтау үшін құрылған. Әлемдік маңызы бар генетикалық ресурстардың көзі - бірегей алма ормандарын (Sivers apple, Nedzwiecki apple) сақтау және қалпына келтіруге ерекше көңіл бөлінеді. Жаңа табиғи саябақтың ашылуы көптеген жылдар бойы экологтар, орман шаруашылығы, қоғамдық және мемлекеттік органдар мамандары жұмысының нәтижесі болды. Саябақты құруға арналған зерттеу және техникалық құжаттаманы әзірлеуге көмек Қазақстан Республикасының Үкіметі / Ғаламдық экологиялық қор / БҰҰ Даму бағдарламасы «Қазақстандағы тау агробиологиялық әртүрлілікті сақтау» жобасы арқылы қамтамасыз етілді, ол сондай-ақ жабайы жеміс ормандарының жаһандық маңызды агробио-алуандығын қолдау шараларын әзірлеп, жүзеге асырады. оңтүстік-шығыс Қазақстан.

 

Zhongar-Alatau State National Natural Park (kaz. Zhokar Alatauy memleketic Ulttyk Tabatiy Parki) was created in accordance with Government Decree No. 370 of April 30, 2010 [1]. Located in Aksu, Sarkand and Alakol districts of Almaty region of Kazakhstan. Full name in Russian: state institution "Zhongar-Alatau State National Natural Park" of the Forest and Hunting Committee of the Ministry of Agriculture of the Republic of Kazakhstan. The institution is a legal entity and has a category of republican significance. Zhongar-Alatau National Park has branches: Sarkand, Almaty region, Sarkand district, Sarkand; Lepsy, Almaty region, Alakol district, p. Lepsinsk; Alakol, Almaty region, Alakol district, p. Kokzhar. Wild planting of the Sivers apple tree in the Zhongar-Alatau National Park was created to preserve biodiversity (including the gene pool of globally significant wild fruit forests) and natural mountain landscapes of particular ecological, genetic, historical and aesthetic value. Special attention is paid to the preservation and restoration of unique apple forests (Sivers apple, Nedzwiecki apple) - a source of genetic resources of world importance. The opening of the new natural park was the result of many years of work by ecologists, specialists in the field of forestry, the public, and state bodies. Assistance in the development of the study and technical documentation for the creation of the park was provided by the Project of the Government of the Republic of Kazakhstan / the Global Environment Facility / UN Development Program “In-situ conservation of mountain agrobiodiversity in Kazakhstan”, which also develops and implements measures to maintain the globally significant agrobiodiversity of wild fruit forests in the territory southeastern Kazakhstan.